O nás

História a súčasný stav

Prvým impulzom bola v novembri 2011 kúpa priemyselnej ČOV v Senici. Podmienkou kúpy bolo kompletné dokončenie rekonštrukcie zariadení a zabezpečenie všetkých legislatívnych povinností vyplývajúcich z Predpisu č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Rekonštrukciu ČOV sa podarilo dokončiť počas 5 mesiacov roku 2012 (január-máj), súbežne s tým prebiehali úspešne aj všetky konania na príslušných úradoch, predovšetkým Stavebnom úrade a Odboru starostlivosti o životné prostredie. Nemenej zložitou záležitosťou bolo uzatváranie zmluvných vzťahov s producentmi odpadových vôd v priemyselnom areáli, ako aj u ďalších napojených producentov (rodinné domy, stavby občianskej vybavenosti). Počas roka 2012 sa podarilo uzavrieť s vlastníkom kanalizácie ústiacej do našej ČOV zmluvu o prevádzkovaní kanalizácie pripojenej na ČOV, zmluvne získať odborne spôsobilú osobu na prevádzkovanie verejnej kanalizácie a optimalizovať počet zamestnancov.

V súvislosti s ďalším rozvojom vo vodohospodárskej oblasti sa v septembri v roku 2014 podarilo spoločnosti odkúpiť komunálnu ČOV a splaškovú kanalizáciu v obci Kúty vzdialenej od Senice cca 25 km. Nesporným kladom tejto transakcie je rozšírenie pôsobnosti spoločnosti do komunálnej sféry. Od druhej polovice roku 2015 prebieha na ČOV Kútoch rekonštrukcia zahrňajúca predovšetkým výmenu zastaranej technológie a nutné stavebné práce, čo je tiež jednou z podmienok novovydaného platného povolenia na vypúšťanie do vodného toku. Taktiež na kanalizácii prebiehajú úpravy na čerpacích staniciach, tak aby bola zaistená plynulá prevádzka odvádzania odpadových vôd.
Ďalším krokom k rozvoju spoločnosti je zakúpenie čistiaceho auta za účelom čistenia a údržby nielen svojich kanalizácií a ČOV, ale aj ako služba pre širokú verejnosť. Impulzom k zakúpeniu čistiaceho vozidla boli dlhoročné skúsenosti z Otrokovíc a tiež určité medzery na trhu v tejto oblasti v okolí Senice.